Organizacja Pożytku Publicznego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, mogą od dnia 1 stycznia 2004 r. uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Ze statusem tym związane są szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji.

Głównym celem jego utworzenia było stworzenie pewnej elity wśród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora. Elity prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz szeroko rozumianej działalności charytatywnej. Jako organizacja, która cały swój dochód przeznacza na realizację celów statutowych w 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Obowiązki związane ze statusem OPP

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego. Ponadto zamieszcza zatwierdzone wyżej wymienione sprawozdania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Przywileje organizacji pożytku publicznego

  1. Zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego;
  2. Możliwość zwolnienia z podatku VAT;
  3. Prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych;
  4. Możliwość użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach;
  5. Możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji;
  6. Możliwość korzystania z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

Post Author: Pawel_k