Podziel się podatkiem

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczamy na realizację celów statutowych. Są to przede wszystkim działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.

Od 2007 r. wprowadzono dwie zmiany w sposobie przekazywania 1% podatku. Poszerzono grupę podatników, którzy mogą wspierać opp 1% należnego podatku dochodowego, o:

  • podatników opodatkowanych wg stawki 19% z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
  • podatników opodatkowanych wg stawki 19% z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.

Druga zmiana polega na tym, że podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej opp. W składanym zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę i numer KRS, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. /źr.: pozytek.gov.pl/

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na stronie www.pozytek.gov.pl zamieszcza informację nt. podmiotów uprawnionych do pozyskania 1% podatku oraz informację dotyczącą wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni.

Aby przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego wystarczy w odpowiednie pole formularza zeznania podatkowego wpisać numer KRS: 0000014409

Szczegółowe informacje na temat możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego oraz sposobu wypełnienia formularza zeznania podatkowego można znaleźć na stronie www.pozytek.gov.pl oraz Ministerstwa Finansów.

Post Author: Pawel_k