Najważniejsze informacje

Działalność Centrum Integracji Społecznej reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. W myśl tej ustawy Centrum Integracji Społecznej jest jednostką realizującą usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Centrum Integracji Społecznej (CIS) realizuje ww. zadania poprzez indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (IPZS) podpisywane z uczestnikami.

Idea CIS

 Centrum Integracji Społecznej jest jednostką realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Uczestnicy CIS

Działania Centrum Integracji Społecznej skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu terapii w zakładzie opieki zdrowotnej;
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 8. niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zasady uczestnictwa w CIS

 • czas dziennego pobytu w CIS nie może być krótszy niż 6 godzin
 • uczestnicy biorą udział w zajęciach określonych w IPZS
 • za realizację IPZS przysługuje świadczenie integracyjne
 • 1. miesiąc jest okresem próbnym – świadczenie = 50% zasiłku dla bezrobotnych
 • po okresie próbnym uczestnik kwalifikowany jest do CIS na okres do 11 miesięcy
 • istnieje możliwość przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy
 • świadczenie integracyjne wynosi 100% zasiłku dla bezrobotnych

3 listopada 2008 r. Wojewoda Podkarpacki przyznał status Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie i wpisał je do rejestru tych jednostek. Z inicjatywy naszego stowarzyszenia powstaje pierwsze Centrum Integracji Społecznej w województwie podkarpackim.

Post Author: Pawel_k