Zapytania ofertowe

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:

  1. Usługi psychoterapeuty w zakresie prowadzenia treningu kompetencji społecznych oraz prowadzenia warsztatu motywacyjnego (pdf, 230 kB)
  2. Usługi informatyka w zakresie prowadzenia kursu obsługi komputera (pdf, 200 kB)
  3. Usługi doradcy zawodowego w zakresie prowadzenia warsztatu doradztwa zawodowego oraz kursu nt. elastycznych form zatrudnienia (pdf, 230 kB)
  4. Usługi nauczyciela przedsiębiorczości w zakresie prowadzenia kursu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej (pdf, 200 kB)

na potrzeby realizacji projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Powyższe zapytania ofertowe stanowią rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usług opisanych w poszczególnych zapytaniach ofertowych. Klikając w odnośniki znajdujące się powyżej można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące treści zapytań. Oferty prosimy składać w terminie do 13 września 2018 roku.

Post Author: Pawel_k