Zakup wyposażenia warsztatu stolarskiego i cukierniczego

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:

  1. Dostawę sprzętu do warsztatu stolarskiego (pdf, 320 kB)
  2. Dostawę sprzętu do warsztatu cukierniczego (pdf, 320 kB)

na potrzeby realizacji projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Powyższe zapytania ofertowe stanowią rozeznanie rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usług opisanych w poszczególnych zapytaniach ofertowych. Klikając w odnośniki znajdujące się powyżej można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące treści zapytań. Oferty prosimy składać w terminie do 17 września 2018 roku.

Post Author: Pawel_k