Wsparcie osób bezdomnych

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.06.2021-31.12.2021 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej zlecone przez Wojewodę
Podkarpackiego pod nazwą „Wsparcie osób bezdomnych poprzez poprawę warunków socjalno-bytowych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia”

Opis zadania: zapewnienie dostępu do energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, łączności telekomunikacyjnej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle.

Okres realizacji zadania: od 01.06.2021 r.  do 31.12.2021 r.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 9 600,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 12 153,00 zł.

Post Author: Pawel_k