Klub Albertyński

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.08.2023-30.11.2023 zadanie publiczne pn. „Klub Albertyński”, dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadanie to realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030 i obejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia a także wzmacniania umiejętności i kompetencji społecznych wśród kobiet i mężczyzn bezdomnych, przebywających w schroniskach w Rzeszowie i Racławówce.

Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych ok. 48 bezdomnych osób, kobiet i mężczyzn. W ramach zadania zostanie przeprowadzonych:

  • 48 godzin warsztatów psychoterapii dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
  • 36 godzin warsztatów terapii uzależnień dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
  • 32 godziny warsztatów zdrowego stylu życia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

Realizacja zadania przyniesie trwałe rezultaty i wpłynie pozytywnie na poprawę sytuacji socjalno-bytowej uczestników w dłuższym okresie. Przeprowadzenie zadania umożliwi uczestnikom uświadomienie sobie problemu, jakim jest choroba alkoholowa, która w większości przypadków jest bezpośrednią przyczyną bezrobocia, ubóstwa a w konsekwencji bezdomności. Formy wsparcia przewidziane w ramach zadania przyczynią się do trwałego wzrostu świadomości i samooceny, dostarczą motywacji i narzędzi potrzebnych do przemiany swojego życia oraz ukierunkują do pracy, która stworzy szansę do wyjścia z uzależnienia, poprawy stanu zdrowia, podjęcia zatrudnienia a w efekcie końcowym do opuszczenia schroniska i powrotu do normalnego życia w społeczeństwie.

Nazwa zadania: „Klub Albertyński”

Okres realizacji zadania: od 01.08.2023 r. do 30.11.2023 r.

Kwota dofinansowania: 11 600,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 13 600,00 zł.

Post Author: Pawel_k