pasek

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie obiektu Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie przy ul. Styki 21 wraz z niezbędnymi przyłączami i urządzeniem terenu.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 844 435,34
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 1 984 289,67.

Nazwa beneficjenta: Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów.

Głównym celem projektu jest skuteczne przeciwdziałanie marginalizacji społecznej z powodu niskiego poziomu kwalifikacji, wykształcenia i niedostosowania społecznego osób bezdomnych, ubogich i uzależnionych poprzez wybudowanie i wyposażenie w niezbędny sprzęt budynku Centrum Integracji Społecznej. Celami projektu są również: podniesienie poziomu usług pomocy społecznej w województwie podkarpackim oraz utworzenie pierwszego w województwie centrum pomocy osobom zagrożonym marginalizacją społeczną. Realizacja tych celów odbywać się będzie przez tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w pomoc społeczną. Realizowany projekt dotyczyć będzie budowy obiektu pomocy społecznej – Centrum Integracji Społecznej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej, wspierać będzie aktywizację zawodową osób bezdomnych, ubogich i uzależnionych, co w dalszej perspektywie będzie czynnikiem oddziałującym na rozwój gospodarczo-społeczny województwa podkarpackiego.

Rezultaty projektu:

  • powiększenie oraz wzmocnienie bazy pomocy społecznej w województwie;
  • poprawa dostępu do reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną (bezdomnych, ubogich, bezrobotnych);
  • poprawa standardu usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych marginalizacją społeczną z województwa podkarpackiego;
  • integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z mieszkańcami województwa podkarpackiego;
  • stopniowe wyprowadzanie z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej poprzez szkolenia i kursy zawodowe oraz pomoc w podjęciu pracy.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 18 maja 2012 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31 sierpnia 2013 r.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

2012.07.02