Klub Albertyński

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.08.2023-30.11.2023 zadanie publiczne pn. „Klub Albertyński”, dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadanie to realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030 i obejmuje działania z zakresu […]

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 19.07.2023-31.12.2023 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych w 2023 roku, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Nazwa zadania: „Wsparcie osób bezdomnych z terenu Rzeszowa poprzez poprawę warunków socjalno-bytowych w placówkach prowadzonych przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. […]

Pokonać bezdomność – edycja 2022

  Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 17.10.2022-31.12.2022 zadanie publiczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Nazwa programu: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – edycja 2022.” Nazwa zadania: Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych, Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych […]

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.07.2022-31.12.2022 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych w 2022 roku, dofinansowane ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom i kobietom” Okres realizacji zadania: od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Kwota dofinansowania ze […]

Informacja o wyborze oferty

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę mięsa, przetworów mięsnych i wędlin na okres od 08.12.2021 r. do 07.12.2022 r. ogłoszonym w zapytaniu ofertowym nr 2/21 w dniu 24 listopada 2021 roku, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PHPU „MAŁOPOLSKA” sp. j., 36-050 Sokołów Młp., […]

Autobus Ciepła

Od wielu lat w okresie zimowym uruchamiamy punkty wydawania ciepłych posiłków rozlokowane a terenie Rzeszowa. W tym roku, wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie w ramach tych dodatkowych punktów, gdzie wydajemy dodatkowe porcje zupy i chleba powstała inicjatywa „Autobus Ciepła”. W autobusie, kursującym codziennie od poniedziałku do piątku w […]

Wsparcie osób bezdomnych

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.06.2021-31.12.2021 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego pod nazwą „Wsparcie osób bezdomnych poprzez poprawę warunków socjalno-bytowych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia” Opis zadania: zapewnienie dostępu do energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, łączności telekomunikacyjnej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle. […]

Pokonać bezdomność

  Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.05.2021-31.12.2021 zadanie publiczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Nazwa programu: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – edycja 2021.” Nazwa zadania: Moduł III: Infrastruktura, Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych […]

Zakończenie realizacji projektu

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie informuje, że działania prowadzone w ramach wspomnianego projektu będą kontynuowane po jego zakończeniu, tj. po 1 kwietnia […]

!!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV 2 (koronawirusem) powodującym chorobę Covid-19 oraz zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego, Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jest nieczynne do dnia 10 kwietnia 2020 roku!