Informacje o projekcie

Program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie informuje, że działania prowadzone w ramach wspomnianego projektu będą kontynuowane po jego zakończeniu, tj. po 1 kwietnia 2021 roku.

W ramach ww. projektu utworzone zostały dwa nowe warsztaty w Centrum Integracji Społecznej: cukierniczy i stolarski. W związku z koniecznością zachowania trwałości rezultatów projektu informujemy, że w dalszym ciągu świadczone będą usługi w ramach wspomnianych warsztatów oraz prowadzone będą na te warsztaty nabory kolejnych uczestników.

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest utworzenie 14 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym CIS oraz poprawa dostępu do zatrudnienia dla 42 osób (w tym 21 kobiet i 21 mężczyzn), zamieszkałych na terenie Rzeszowa, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, z ustalonym trzecim profilem pomocy poprzez zdobycie lub podniesienie umiejętności i właściwych postaw społecznych, nabywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz cyfrowych a także naukę życia w rodzinie, zbiorowości lokalnej, społeczeństwie i gospodarowania własnymi zasobami ekonomicznymi, społecznymi kulturowymi i czasowymi w trakcie zajęć w CIS w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2020. Zatrudnienie socjalne w CIS pozwala świadczyć uczestnikom kompleksowe usługi reintegracji społecznej i zawodowej – poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz praktyczną naukę zawodu nastąpi poprawa dostępu do zatrudnienia, a dzięki kształceniu właściwych postaw społecznych nastąpi aktywna integracja.

Główne rezultaty:

 • 42 os. objęte wsparciem, w tym 6 os. niepełnosprawnych;
 • 34 os. zakończy udział w projekcie;
 • 24 os. będzie poszukiwać pracy;
 • 10 os. podejmie zatrudnienie.

Uczestnicy projektu realizują program reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej – projekt zakłada trzy edycje trwające po 9 miesięcy, w każdej edycji programem reintegracji objętych zostanie po 14 osób:

 • I edycja od października 2018 do czerwca 2019;
 • II edycja od lipca 2019 do marca 2020;
 • III edycja od kwietnia 2020 do grudnia 2020.

Zasady uczestnictwa w zajęciach Centrum reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Wg tej ustawy czas dziennego pobytu w Centrum wynosi co najmniej 6 godzin. Z tytułu uczestnictwa w zajęciach Centrum uczestnikom przysługuje świadczenie integracyjne, jeden ciepły posiłek dziennie, odzież robocza, niezbędne badania lekarskie, szkolenie BHP. Ponadto w ramach realizacji indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego uczestnicy biorą udział w następujących szkoleniach, warsztatach i kursach:

 • trening kompetencji społecznych;
 • warsztat motywacyjny;
 • warsztat doradztwa zawodowego;
 • kurs obsługi komputera;
 • kurs przedsiębiorczości i ekonomii społecznej (dla części uczestników);
 • szkolenie nt. elastycznych form zatrudnienia (dla części uczestników);
 • praktyczne warsztaty doskonalenia umiejętności zawodowych: warsztat cukierniczy oraz stolarski (warsztaty nowo utworzone i wyposażone w ramach projektu).

W ramach niniejszego projektu zostało utworzonych 14 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum. Nowe miejsca reintegracji powstały poprzez utworzenie dwóch nowych warsztatów praktycznych, cukierniczego i stolarskiego. Warsztaty te w ramach projektu zostały również kompleksowo wyposażone, zakupiono niezbędny sprzęt i narzędzia.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowalne): 674 487,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 573 314,37 zł

Wkład własny: 81 000,00 zł