Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, reprezentowane przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bratalbert.rzeszow.pl, lub pisemnie na adres: ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. realizacji zadań statutowych a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. l lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. l lit. b) rozporządzenia RODO;
 3. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. l lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.
IV. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w p. III.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania), w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. l ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. l lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
VII. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

VIII. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego łub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI l BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI