Nasza misja

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jest katolicką, świecką i niezależną organizacją pożytku publicznego, działającą na podstawie ustawy  Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Naszą misją jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych, w duchu patrona św. Brata Alberta. Misję tą realizujemy poprzez:

 1. zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hosteli, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym, ubogim i uzależnionym;
 2. działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną, a w szczególności:
  • udzielanie wsparcia duchowego i psychologicznego,
  • udzielanie pomocy socjalnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.),
  • udzielanie pomocy medycznej, występowanie z wnioskami o uzyskanie rent, emerytur, miejsc w domach stałej opieki itp.,
  • udzielanie pomocy prawnej,
  • organizowanie pracy, uwzględniając możliwości zatrudnienia: bezdomnych, osób pozbawionych środków do życia, osób objętych pomocą opieki społecznej w ramach programu wychodzenia z bezdomności,
  • prowadzenie działalności resocjalizacyjnej i wychowawczo – oświatowej, dofinansowywanie rekolekcji, pielgrzymek, wycieczek itp.;
 3. reintegrację zawodową i społeczną oraz umożliwienie zatrudnienia wspieranego zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym;
 4. współdziałanie z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi działającymi na polu pomocy społecznej;
 5. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i inspirowanie badań naukowych nad bezdomnością;
 6. zrzeszanie i szkolenie wolontariuszy zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 7. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na cele statutowe;
 8. organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, imprez okolicznościowych, integracyjnych, sportowych, itd.