O nas

Idea CIS

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi
Uczestnicy CIS

Działania Centrum Integracji Społecznej skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu terapii w zakładzie opieki zdrowotnej;
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 8. niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zasady uczestnictwa w CIS
 • czas dziennego pobytu w CIS nie może być krótszy niż 6 godzin
 • uczestnicy biorą udział w zajęciach określonych w IPZS
 • za realizację IPZS przysługuje świadczenie integracyjne
 • 1. miesiąc jest okresem próbnym – świadczenie = 50% zasiłku dla bezrobotnych
 • po okresie próbnym uczestnik kwalifikowany jest do CIS na okres do 11 miesięcy
 • istnieje możliwość przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy
 • świadczenie integracyjne wynosi 100% zasiłku dla bezrobotnych

3 listopada 2008 r. Wojewoda Podkarpacki przyznał status Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie i wpisał je do rejestru tych jednostek

 

Z inicjatywy naszego stowarzyszenia powstaje pierwsze Centrum Integracji Społecznej w województwie podkarpackim

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie kształcą się w ramach następujących warsztatów doskonalenia umiejętności zawodowych:

 • gastronomiczno-cukierniczego (od 2018 roku zastąpiony warsztatem gastronomicznym)
 • porządkowego
 • remontowego (od 2019 roku zastąpiony warsztatem recyklingowym)

Od 2018 roku w ramach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zostały uruchomione dwa nowe warsztaty:

 • cukierniczy
 • stolarski

Oprócz tego uczestnicy biorą udział w zajęciach komputerowych, warsztatach motywacyjnych, doradztwa zawodowego, kursie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz treningu kompetencji społecznych.

Aktualnie Centrum Integracji Społecznej może przyjąć na warsztaty ok. 40 osób.

W ramach naszej statutowej działalności wykonujemy następujące usługi:

 • wypiek ciast i tortów na zamówienie
 • warsztaty cukiernicze dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • produkcja wyrobów drewnianych: meble, w szczególności meble ogrodowe, pergole, doniczki itp.
 • odbiór odpadów nadających się do ponownego przetworzenia, w szczególności folii i makulatury
 • porządkowanie i pielęgnacja nagrobków.